NEWS

삼도전기에너지-피지2 태양광에너지 사업

작성일 : 2018-04-24  Ι  작성자 : 관리자  Ι  조회 : 1071 • 삼도전기 에너지에서는 피지에 태양광 ESS사업 수주하여 20180424100kW

    

    

  성공적으로 수출하였습니다.

   

   

   

   

   

   

   


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

이전버튼이전 글 삼도전기에너지-인도 태양광에너지 사업 2018-04-17
다음버튼다음 글 캄보디아 200억대 수출계약 성공 2018-06-08